سلامی یادآور شد: دیوارهای بلند چندمتری، سیم‌های خاردار مجهز و حساس الکترونیکی، دوربین‌های دید در شب و شنودهای اطلاعاتی و همچنین شبکه منابع انسانی گسترده و عمیق در جامعه فلسطین، لبنان، سوریه و گشت‌های مکانیزه، پهبادی و… برای ممانعت از عبور یک فرد را به کار بردند، چراکه اسرائیل یک رژیم امنیتی است و فرض عبور از مرزهای این رژیم وجود ندارد.