گفتنی است در این خصوص گزارش توسط نیروهای حراست بیمارستان تنظیم و تا زمانیکه تکلیف خسارتی که به اموال دولتی زده شده مشخص نگردد جسد فرد فوت شده به خانواده متوفی تحویل داده نمیشود.