والدین قاتلی که قربانیانش را می خورد از بنیادگرایان مسیحی بودند. والدین جفری زمانیکه او 18 سال داشت، پس از سالها درگیری از هم جدا شدند. قاتلی که قربانیانش را می خورد قتل‌های خود را در ویسکانسین مرتکب شد، ولی خانه‌ی دوران کودکی‌اش نخستین مکانی است که راز جنایت او را در سینه دارد. جفری دامر؛ قاتل زنجیره ای که قربانیانش را می‌خورد! جفری دامر، قاتل سریالی امریکا، سوراخ هایی در جمجمه قربانیانش حفر می کرد و اسید را روی مغز آنها می ریخت تا آنها را برده زامبی خود کند.

قتل

قاتل بی رحم قربانیانش را پس از قتل می خورد

دامر و خانواده‌اش در سال ۱۹۶۸ به این خانه نقل مکان کردند؛ زمانی که او تنها هشت سال داشت. درست ده سال بعد، این خانه شاهد اولین جنایت او بود. خانه‌ای که اگر از بیرون به آن بنگریم، شاید حتی تصور چنین موضوعی نیز برایمان دشوار و غیرقابل هضم باشد.

جفری دامر؛ قاتل زنجیره ای که قربانیانش را می‌خورد! جفری دامر، قاتل سریالی امریکا، سوراخ هایی در جمجمه قربانیانش حفر می کرد و اسید را روی مغز آنها می ریخت تا آنها را برده زامبی خود کند.