ستاد اجرائی فرمان امام در شمار نهادهای پربهره برای کشور و از یادگارهای با برکت امام راحل رضوان الله علیه است.در سال های اخیر با ابتکارها و تلاش های پرثمر جناب آقای دکتر مخبر این نهاد به جایگاه برجسته ئی در خدمت رسانی چند جانبه به کشور و رفع محرومیت و سازندگی و سلامت دست یافت.