به گزارش نقش فردا؛ موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی عکسی از سردر بهارستان قبل از اینکه مجلس شود را منتشر کرد .

عکسی از سَر در بهارستان پیش از مجلس شدن