به گزارش نقش فردا به نقل از شهر خبر با توجه به شکایت مجتبی خجسته از باشگاه استقلال تهران، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۳۸ میلیون و ۱۵۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

در پرونده شکایت رحمان احمدی از باشگاه شهرداری آستارا، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیاردو ۵۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۵۷ میلیون و ۲۲۵ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.